ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE

SIA “Ģeo Eksperts” galvenais darbības virziens ir ģeotehniskās (ģeoloģiskās, inženierģeoloģiskās) izpētes pakalpojumu sniegšana. Ģeotehniskā izpēte tiek veikta galvenokārt civilo un rūpniecisko būvju projektēšanai (vienstāvu vai daudzstāvu dzīvojamās mājas, angāri, ražošanas ēkas, pārkraušanas termināļi u.t.t), autoceļu, dzelzceļu un apakšzemes komunikāciju projektēšanai, kā arī citām specifiskām būvēm (vēja ģeneratori, elektrolīniju balsti un apgaismes masti u.t.t.).

Piedāvājam arī ģeotehnisko izpēti akvatorijā – tiltu un piestātņu projektēšanai, kā arī gultnes padziļināšanas un krastu nostiprināšanas darbiem.

SIA “Ģeo Eksperts” piedāvā pilnu ģeotehniskās izpētes darbu kompleksu:

  • Ģeotehniskās urbšanas darbi;

Ģeotehniskā urbšana ir nepieciešama grunts sastāva noteikšanai, grunts paraugu ņemšanai laboratorijas analīzēm, gruntsūdens līmeņa noskaidrošanai, kā arī grunts slāņu robežu precizēšanai. Urbšanas darbi galvenokārt tiek izpildīti ar urbšanas iekārtas palīdzību, retāk tiek pielietots rokas urbšanas instruments. Izplatītākā urbšanas metode ir vītņveida (šneka) urbšana, kā arī serdes urbšana. Urbšanas metodes tiek izvēlētas atkarībā no darba uzdevuma, ēkas/būves sarežģītības pakāpes un sagaidāmā ģeoloģiskā griezuma.    • Statiskā zondēšana (CPT) ar vai bez poru spiediena gruntī mērīšanu;

Statiskā zondēšana ir viena no visplašāk lietotajām un atzītajām grunts izpētes metodēm pasaulē. Statisko zondēšanu iespējams izpildīt saistītās un birstošās gruntīs, kuru blīvuma pakāpe vai cietība nepārsniedz zondes iekārtas un aprīkojuma tehniskos parametrus. Zondēšanu veic, lai precīzi noteiktu grunts slāņu robežas, kā arī iegūtu priekštatu par grunšu mehāniskajām īpašībām dabīga saguluma apstākļos. Statisko zondēšanu var veikt gan ar elektroniskā tipa konusu (pjezokons), gan arī mehānisko konusu (Begemann tips).  SIA “Ģeo Eksperts” ir aprīkojums, lai izpildītu zondēšanu ar abiem konusu tipiem, bet informācijas detalizācijas dēļ, priekšroka tiek dota pjezokona tipa zondēm. Vājo, saistīto grunšu gadījumā (dūņas, māli), rekomendēts zondēšanu veikt ar poru spiediena mērīšanu.  • Dinamiskā zondēšana (DPSH);

Dinamiskā zondēšana tiek veikta galvenokārt tādos gadījumos, kad ar statisko zondēšanu nav sasniegts paredzētais dziļums (blīvu, cietu grunšu dēļ), vai arī teritorijas virskārtas īpatnību dēļ nav iespējama zondes iekārtas noenkurošanās. Ar dinamiskās zondēšanas palīdzību tiek precizētas grunts slāņu robežas, kā arī noteikti atsevišķi mehānisko īpašību parametri. DPSH metodes būtība ir tāda, ka konusveida zonde secīgi un nepārtraukti tiek iedzīta zemē ar brīvi krītošu āmuru (63.5 kg smags āmurs krīt no 0.75 m augstuma). Pie tam, tiek fiksēts āmura sitienu skaits, kāds nepieciešams zondes iegremdēšanai fiksētā intervālā 20 cm. Zondēšanas operators lauka žurnālā fiksē sitienu skaitu katram iedzītajam 20 cm intervālam, šādā veidā turpinot pierakstu, līdz tiek sasniegts darba uzdevumā prasītais dziļums. Dinamiskās zondēšanas datu apstrāde tiek veikta ar datorprogrammas “GeoStru Formula” palīdzību.

  • Laboratorijas pētījumi;

Laboratorijas pētījumus SIA “Ģeo Eksperts” saviem spēkiem neveic, bet šajā posmā tiek izmantoti Latvijā akreditētu laboratoriju pakalpojumi (SIA "Latvijas ģeotehniskā laboratorija", SIA "VKB" laboratorija). Ideālā gadījumā, laboratorijas analīžu programma tiek sagatavota vadoties pēc pasūtītāja iesniegtā darba uzdevuma un tajā norādītajām prasībām attiecībā uz izpēti. Gadījumā, kad pasūtītājs nav spējis iesniegt korektu darba uzdevumu, SIA “Ģeo Eksperts” sagatavos laboratorijas programmu balstoties uz savu pieredzi, kā arī ņemot vērā projektējamās būves sarežģītības pakāpi. Noņemto paraugu skaitam jābūt pietiekošam, lai statistiski korekti atspoguļotu konkrētā slāņa raksturīgākos īpašību parametrus. 

  • Atskaites sagatavošana.

Pēc lauka pārbaužu izpildes un laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas, tiek sagatavots konkrētā objekta ģeotehniskais pārskats. Savos pārskatos SIA “Ģeo Eksperts” sniedz visu nepieciešamo informāciju - vispārīgās ziņas par objektu, pielietoto metožu aprakstu, secinājumus un rekomendācijas, kā arī atskaites pielikumi satur dažādu grafisko informāciju, rasējumus, testēšanas pārskatus un analīžu protokolus. 

Atskaites sagatavošanā tiek izmantota sekojošu normatīvu bāze:

LVS EN 1997-2. 7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa. Būvpamatnes izpēte un pārbaudes.

LVS EN ISO 14688-1. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un klasificēšana. 1.daļa. Identificēšana un aprakstīšana.

LVS EN ISO 14688-2. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un klasificēšana. 2.daļa. Klasificēšanas principi.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".